info@ceconsulting.es +34 972 109 613

Servei Jurídic

Departament jurídic multidisciplinari i de nova creació que està compost per grans professionals que tenen una experiència adquirida al llarg dels anys en dret civil, penal, laboral, contenciós administratiu i mercantil assessorant amb solvència i amb qualitat i atenció personalitzada reconeguda, a la defensa jurídica de persones i societats.


consulting girona juridic


Sancions i responsabilitat patrimonial, procediments expropiatoris, procediments contenciosos administratius de legalitat urbanística.

Contractació civil (contractes de compravenda, mediació, dació en pagament, donacions, permuta, etc..), Redacció i assessorament en contractes urbans, rústics i d'indústria, responsabilitat contractual i extra contractual, tot allò relatiu al dret successori (declaració d'hereus, impugnació de les disposicions testamentàries, particions hereditàries, etc.), dret de família (divorcis, guarda i custòdies, etc.), dret real i immobiliari. (accions de limitació, divisió de la cosa comuna, acció reivindicatòria, servituds, retractes, interdictes i terceries), i Responsabilitat civil derivada d'accidents de circulació.

Acomiadaments, reclamació de quantitats, conciliacions davant CEMAC, demandes per reclamació de drets laborals, accidents de treball i malalties professionals, Reclamacions per danys i perjudicis i recàrrec de prestacions per falta de mesures de seguretat per incompliments empresarials, Incapacitat temporal (prestacions de baixa mèdica ). impugnació d'altes mèdiques indegudes per part de les mútues d'accidents, Maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i la lactància, incapacitat permanent (invalidesa). Lesions Permanents no invalidants, jubilació, viduïtat i orfandat, Prestacions familiars, Prestacions d'atur, pensions no contributives (PNC), Jubilació i incapacitat.

Constitució de societats, procediments concursals, Contractes comercials, Modificació d'estatuts i Compravenda de participacions, demandes de responsabilitat social, Compravendes d'empreses.

Contra l’Hisenda Pública i la Seguretat Social, contra el medi ambient, Descobriment i revelació de secrets d'empreses i particulars, contra la propietat industrial i intel·lectual, Delictes societaris (Administració deslleial, Falsedat comptable, Imposició d'acords, Negació o ocultació d'informació a els socis), Contra el patrimoni (Estafa, apropiació indeguda, Defraudacions de fluid elèctric i anàlogues, Insolvències punibles, Danys, Robatoris i furts, Encobriment), Falsedats (Documentals, de certificats, i de moneda), Responsabilitat penal de l'empresa, homicidi i les seves formes, Avortament, Lesions, Omissió del deure de socors, Tortures i contra la integritat moral, contra la llibertat i indemnitat sexuals, violència de gènere, detencions il·legals, amenaces, coaccions, injúries i calúmnies, violació de domicili.